Kalma (Word)

a farke

English

awake

Hausa

a farke

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

farka

Ma'anar Kalma

dakatar da bacci; tashi daga bacci.

Meaning

stop sleeping; wake from sleep.

Singular

awake

Plural

awake

Tilo

a farke

Jam'i

a farke

MOBILE APP COMING SOON ON